Regulamin

Regulamin Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej 2018

I. Informacje ogólne

Art. 1

Polski Konkurs Fotografii Sportowej 2018, dalej w Regulaminie jako Konkurs, to ogólnopolski konkurs fotografii reporterskiej o tematyce sportowej i rekreacyjnej. Dla potrzeb komunikacyjnych może być używany skrót nazwy: PKFS 2018.

Art. 2

Organizatorem Konkursu są Agencja Informacyjno-Fotograficzna Press Photo Center, Agencja Press Focus oraz Miasto Chorzów, które reprezentują dyrektor Konkursu Marcin Kądziołka i dyrektor Konkursu Norbert Barczyk, dalej w Regulaminie jako Organizator.

II. Informacje szczegółowe

Uczestnicy

Art. 3

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła, która zgłosi co najmniej jedną fotografię, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Weryfikacji uczestników dokonuje Organizator konkursu.

Art. 4

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: fotografów zawodowych i fotografów amatorów.

 1. fotografowie zawodowi, to osoby fotografujące na zlecenie agencji lub redakcji albo wolni strzelcy publikujący w prasie materiały odpłatne. Organizator Konkursu może poprosić osoby zgłaszające się w tej kategorii o udokumentowanie swoich publikacji.
 2. fotografowie amatorzy to osoby fotografujące hobbystycznie, nie wykonujące zawodu fotografa.

Zgłoszenie

Art. 5

Warunkiem udziału w Konkursie jest wysyłanie fotografii zgodnie z wymogami Regulaminu do Organizatora Konkursu do dnia 23.09.2018 roku. Mogą je przysyłać autorzy zdjęć, bądź redakcje/agencje ich reprezentujące.

Art.6

Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie fotografie wykonane między 1 sierpnia 2017 roku a 31 lipca 2018 roku.

Art. 7

Maksymalnie do konkursu można zgłosić:

 • pięć pojedynczych fotografii jednego autora,
 • trzy serie zdjęć jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednej serii nie może przekroczyć dziewięciu, a trzy zdjęcia w serii muszą być wykonane w terminie objętym regulaminem. Seria zdjęć to nie mniej niż 3 fotografie tworzące jakąś narrację. Może to być fotoreportaż, dokument, portrety. W kategorii NIE biorą udziału zdjęcia seryjne.
 • w kategoriach dodatkowych (dla zawodowców Lotto Ekstraklasa, a dla amatorów kategorie, PZKosz, PZPN oraz ZPRP) można zgłosić po 3 pojedyncze fotografie

Fotografia może zostać zgłoszona tylko raz i tylko do jednej kategorii, czyli fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie składowej serii przysłanej na konkurs.

Art.8

Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (serii) do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.pkfs.pl wraz z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Każde nowe zgłoszenie zdjęcia (serii) wymaga ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Art. 9

W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora, niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, zdecyduje ich autor po konsultacji z Organizatorem.

Nagrody

Art. 10

W konkursie przyznane zostaną nagrody:

 1. w kategorii zawodowców:
 1. fotografie pojedyncze: I miejsce 1000 zł., II miejsce 500 zł., III miejsce 300 zł.
 2. seria zdjęć: I miejsce 1000 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł.
 3. Grand Prix (tytuł I 3000 zł.) zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Zostanie nim fotografia/seria zdjęć o najwyższej wartości artystycznej, informacyjnej, merytorycznej oraz technicznej
 4. Nagroda Specjalna Lotto Ekstraklasy za najlepsze zdjęcie wykonane podczas spotkania Lotto Ekstraklasy: Zegarek Aztorin Ekstraklasa
 1. w kategorii amatorów:
 1. fotografie pojedyncze: I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
 2. seria zdjęć: I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
 3. Nagroda specjalna Polskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii „Łączy nas piłka!” – nagrody rzeczowe
 4. Nagroda specjalna Polskiego Związku Koszykówki w kategorii „Koszykówka” -nagrody rzeczowe
 5. Nagroda specjalna Związku Piłki Ręcznej w Polsce w kategorii „Piłka ręczna” – nagrody rzeczowe
 6. Grand Prix – nagrody rzeczowe

Powyższe nagrody zostaną pomniejszone o podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jury

Art. 11

W celu wyłonienia laureatów Organizator powołuje Jury, którego skład ogłasza na stronie www Konkursu. Sponsorzy i Organizator nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma. Wyjątek stanowią nagrody ufundowane przez Lotto Ekstraklasa, Miasto Chorzów, PZKosz, PZPN oraz ZPRP.

Art. 12

Wyniki obrad Jury będą ogłoszone podczas pokonkursowej gali. Fotografie nagrodzone oraz wyróżnione przez Jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

Art. 13

Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

Dane techniczne

Art. 14

Wszystkie fotografie będą przyjmowane wyłącznie w wersji cyfrowej.

 1. Wymogi techniczne dotyczące nadesłanych zdjęć:
 • dłuższy bok nie krótszy niż 3000 px,
 • o rozdzielczość: 300 dpi,
 • o RGB lub grayscale,
 • o format: JPG bez kompresji z maksymalną jakością.
 1. Zasady nazywania zdjęć pojedynczych i serii:
 1. Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków, które mogą stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
 2. W przypadku serii zdjęć obowiązują zasady jak powyżej, natomiast zdjęcia dodatkowo powinny zawierać literki a, b, c…, które umożliwią ułożenie kolejności zdjęć w serii.
 1. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać poprzez formularz na stronie www.pkfs.pl. Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada organizator pod adresem e-mail konkurs@pkfs.pl
 2. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 15

Ingerencja graficzna w zdjęcia przesłane na konkurs może polegać jedynie na działaniach polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, jednakże zabiegi te nie mogą wpływać na merytoryczne cechy utworu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Ich autorzy będą dyskwalifikowani. W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek przedstawić Organizatorowi Konkursu i Jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Prawa autorskie

Art.16 Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

Art. 17

Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przesłanych utworów na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora. Uczestnik Konkursu w kategorii fotografów amatorów zezwala na publikacje swojego zdjęcia w portalu Łączy nas piłka celem oceny przez internautów i wyłonienia zwycięzcy w kategorii pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Art. 18

Laureat Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z jego nagrodzonej w Konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook. Laureat udziela też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.

III. Informacje końcowe

Art.19

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych Organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

Art.20

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.